Научно-изследователска дейност

в Медицински център "Хера"

Какво е клинично проучване?

Клиничните проучвания са невъобразимо сложни процеси, необходими за създаването на лекарствата, леченията и терапиите, които всички пациенти приемат за даденост. Внимателното проучване на всеки един медикамент е труден, времеемък и изключително скъп процес. Необходими са години усилена работа и взаимодействие между съответните здравни институции, регулаторни органи, лаборатории, клиники, както и пациенти, участващи в проучванията.

Как са урегулирани

Предвид същността на клиничните проучвания, те следва да бъдат детайлно регулирани и контролирани чрез редица закони, правила и нормативни актове.

Историята на клиничните проучвания е белязана от редица събития, които дефинират необходимостта от строгото им регулиране.

Активни клинични проучвания

Медицински център Хера провежда клинични проучвания в редица терапевтични области. Нашите обучени специалисти са готови да предоставят детайлна информация относно стъпките, през които минава целият процес на дадено клинично проучване.

При необходимост от информация относно бъдещи клинични проучвания или при запитване за изследване, за което не откривате информация, можете да се свържете с нас още днес.

Права и задължения на страните

Всеки участник в дадено клинично проучване има съответните законоустановени права.

Самото клинично проучване може да бъде осъществено единствено и само при спазване на правата и осигуряване на безопасността на участниците.

Изпълнителната агенция по лекарствата контролира всяко клинично проучване чрез своята Етична комисия за клинични изпитвания, като по този начин се гарантира зачитане правата на участниците. Провеждане на подобен процес без изрично одобрение е немислимо.

Всички участници имат правото да получат пълната информация, касаеща клиничното проучване, в което ще бъдат включени. Медицинският персонал е длъжен да опише детайлно процедурата и да осигури време, през което участниците да вземат окончателно решение.

Как да взема участие

Вземането на решение за участие в дадено клинично проучване е изцяло персонално решение. Участието не е свързано с определена необходимост или натиск. Предвид доброволния характер на този процес, не е необходимо индивидуалното решение за включване в клинично проучване да бъде непременно споделяно с трети страни, включително с личния лекар. Въпреки това, всеки, който желае да вземе участие, може и следва да обсъди решението си със своето семейство.

Информация за записване

Appointment