Общи условия

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

1. Настоящите Общи условия уреждат правилата за посещаване и ползване на Интернет сайта: https://www.heraclinics.com/, включително правата и задълженията на Ползвателите на Интернет сайта.

2. Ползването на Интернет сайта https://www.heraclinics.com/ е обвързано с приемането на настоящите Общи условия. В случай, че който и да е от Ползвателите не е съгласен с описаните по-долу Общи условия, Моля да не посещава и ползва този сайт.

3. В случай, на възникнали въпроси, относно ползването на Интернет сайта https://www.heraclinics.com/, Моля да се обърнете към представителите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА, на контактите, посочени в част II, т. 1 от настоящите Общи условия.

 

ДЕФИНИЦИИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Интернет сайт

Място в интернет мрежата, което има определено съдържание, принадлежащо на и управляващо се от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА. Интернет сайта е онлайн достъпна страница на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА с интернет адрес: https://www.heraclinics.com/. Интернет сайтът предоставя на Ползвателите информация относно дейност на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА, предоставяните услуги и цени от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА. When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА

 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано според законодателството на Република България и вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 205719418, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Клисура“ № 20, ет. 2, представлявано от управителя Татяна Драганова Стоева, телефон: 02 404 8656/ 0882 441 433, e-mail: office@heraclinics.com.

 

Ползвател/и

 

Всяко лице, което посещава и ползва по какъвто и да е начин Интернет сайта, включително достигнало до Интернет сайта чрез пренасочване от друг Интернет сайт.

 

Общи условия

 

Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на Ползвателите на Интернет сайта на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА. Общите условия представляват договор между Ползвателя и МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА и определят правата и задълженията на Ползвателя при ползването на Интернет сайта.

 

Услуги

 

Предоставяни услуги от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА.

 

Цени

 

Цените на услугите, предоставяни от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА.

 

Коментар

 

Изразяване на мнение, оценка от страна на Ползвателите.

 

ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА

 

 1. Всяко едно лице може да ползва Интернет сайта, като достъпът до него е абсолютно свободен и не се изисква регистрация и/или заплащане на такси.
 2. Всяко действие на Ползвателя в Интернет сайта, включително зареждането на страницата, се счита за волеизявление, че е запознат, съгласен е и приема настоящите Общи условия. В случай, че Ползвателят не е съгласен с Общите условия, не следва да използва Интернет сайта.
 3. Условията за посещаване и ползване на Интернет сайта са задължителни за всички Ползватели.
 4. По всяко време МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА има право да въведе друг режим на достъп до Интернет сайта, включително изискване за регистрация и/или заплащане на такси.
 5. Интернет сайтът може да бъде ползван само за лични и нетърговски цели при спазване на тези Общи условия.
 6. В случай, на проведена кореспонденция между Ползвател и МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА чрез интернет сайта, Ползвателят следва да предостави данни за комуникация и обратна връзка, за да може МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА да отговори на полученото съобщение.
 7. Ползвателят носи отговорност за невярно попълнени от него данни и информация в Интернет сайта, като МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не носи отговорност, ако Ползвател е попълнил неверни данни. В случай, че бъде установено, че Ползвател е попълнил и/или предоставил данни на трето лице без неговото съгласие, Ползвателят носи отговорност към МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА и към третото лице за причинени вреди.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

 1. Ползвателят декларира, че му е предоставена информация и е запознат с: наименованието и адреса, както и всички други идентифициращи данни на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА, всички услуги, предоставяни от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА, информация за контакт с МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА, включително по телефон и електронна поща, техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявление за сключване на договора, наличност на услугите, всички рискове, свързани с използването и поддръжката на услугите.
 2. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА има правото по своя преценка да решава кои действия на Ползвателя представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението, като Ползвателят напълно разбира и се съгласява с тези условия.
 3. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА има право, по своя преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Интернет сайта, да забрани използването на Интернет сайта от Ползвателя без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.
 4. Ползвателят има право да публикува Коментари на Интернет сайта. Текстове, който представляват потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Интернет сайта ще бъдат премахвани от Интернет сайта без уведомление, предизвестие и без МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА да дължи каквото и да било обезщетените или друг вид компенсация.
 5. В случай, че който и да е Ползвател публикува Коментар на Интернет сайта, същият се съгласява и декларира, че няма да използва нецензурни и обидни думи и изрази, както и такива, които подтикват към насилие, нетърпимост и дискриминация, както и такива, които биха могли да засегнат честта и достойнството на което и да е лице.
 6. В случай на публикуване на коментар в Интернет сайта от страна на Ползвателя, последният декларира безусловно, че е съгласен снимката на профила и името/имената, с които се представя в социалната мрежа „Фейсбук“, да бъдат публични и съответно свободно видими от останалите Ползватели на Интернет сайта, както и от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА .“
 7. Всеки един Ползвател на Интернет сайта се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА, включително да не публикуват материали, съдържащи вируси или програми, чиято цел е да увредят Интернет сайта, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА или за трето лице.
 8. Ползвателят разбира и се съгласява, че МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА има право да преустанови достъпа на Ползвателя до Интернет сайта без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Ползвателят нарушава Общите условия или закона, като в този случай МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не носи отговорност за вреди.
 9. Ползвателят няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват Интернет сайта, за да предприема и извършва неправомерна дейност, включително злонамерени действия от всякакво естество към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
 10. В случай, на нарушаване на закона или на тези Общи условия от страна на Ползвателя, последният носи отговорност и се задължава да обезщети МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА за всички пропуснати ползи и причинени вреди, вследствие на тези нарушения.
 11.  По всяко време, съдържанието в Интернет сайта може да бъде едностранно променено от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не носи отговорност в случай на неточности, непълнота и/или грешка в публикуваната информация или материали.
 12.  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не гарантира, че достъп до Интернет сайта ще бъде непрекъсваем, сигурен и без грешки, доколкото това е извън възможностите и волята на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не носи отговорност за прекъснат достъп до Интернет сайта, както и за необработването, ненавременното обработване или необновяването на информацията на Интернет сайта, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и други.
 13.  В Интернет сайта може да се съдържат връзки към други сайтове (линкове), като МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не носи отговорност за политиката на поверителност на тези сайтове, както и за евентуално претърпени вреди за Ползвателя, в резултат на използването на тези сайтове. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не носи отговорност и за съдържанието на сайтове, които препращат към Интернет сайта.
 14.  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не носи отговорност за съдържанието в другите интернет сайтове (интернет сайтове на трети лица), както и за наличието на компютърни вируси в тези сайтове.
 15.  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не носи каквато и да било отговорност за съдържанието на реклами публикувани в Интернет сайта.
 16.  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не носи каквато и да било отговорност за настъпили вреди на софтуера, хардуера и техническото оборудване на Ползвателя и на друга негова собственост, вследствие на ползванет на Интернет сайта.

 

АВТОРСКИ ПРАВА

 

 1. Съдържанието на Интернет сайта, включително, но не само всички публикувани в Интернет сайта материали, текстове, графични елементи, лога, изображения, снимков материал, статии, видеа, презентации, марки, програмен код и други са със запазени авторски права и принадлежат на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА, като същите се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права.
 2. Ползвателят няма право да извършва копиране, съхраняване, публикуване, модифициране, разпространяване в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин материалите, текстовете, изображенията, програмния код на Интернет сайта или други части от съдържанието на Интернет сайта, като извършването на тези действия представлява нарушение на действащото законодателство, както и на правата на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА. Ползвателят не придобива каквито и да е права върху съдържанието на Интернет сайта.
 3. Ако Ползвателят не изпълнява изброените по-горе условия, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА има право незабавно да прекрати ползването на Интернет сайта от страна на Ползвателя без да дължи изпращането на уведомление и/или заплащането на обезщетение, както и да иска обезщетение за всички причинени вреди и пропуснати ползи от действията на Ползвателя.
 4. Търговската марка МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА и домейните на Интернет сайта са собственост на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено без предварително писмено разрешение от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА е забранено и представлява нарушение на действащото законодателство.
 5. При нарушаване на забраните от което и да е лице на авторските и другите права на интелектуална собственост на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА, последния има право на обезщетение за всички причинени вреди и пропуснати ползи от действията на тези лица.

 

ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ (COOKIES)

 

 1. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА е администратор на лични данни, съгласно действащото законодателство и е регистриран по Закона за защита на личните данни.
 2. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА ще направи всичко необходимо за запазване на личните данни на Ползвателите на Интернет сайта, като ще ги използва за допустими от закона цели.
 3. Ползвателят потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си и безусловно информирано съгласие за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за установяване на контакт с Ползвателя и за изпращане на уведомления за услугите, предоставяни от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА.
 4. В случай, че Ползвателят е предоставил неверни и/или непълни данни, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не носи отговорност за каквато и да било отговорност, включително за неизпълнение. Ползвателят носи пълна отговорност за предоставянето на чужди лични данни.
 5. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА спазва всички правилата и е приложил всички мерките за защита на личните данни, като за целта е изготвил необходимата документация. Повече информация, относно обработването на личните данни може да се намери в публикуваната на Интернет сайта, Политика за защита на личните данни.
 6. Ползвателят се съгласява МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА да му изпраща незаявени съобщения и/или да предлага реклами и информация за свои услуги, да събира и да предоставя информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на Ползвателите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
 7. С приемането на настоящите Общи условия, Ползвателите на https://www.heraclinics.com/ се съгласяват с Политиката за използване на „бисквитки“ (cookies) на Интернет сайта на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА (публикуван в Интернет сайта), както и с обстоятелството, че МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА има правото да събира данни от „бисквитки“ (cookies), съхранява информация за устройства на Ползвателите и получава достъп до информация в техните устройства. Информацията от „биксвитките“ (cookies) се събира с цел подобряване на функционалността на Интернет сайта и предоставените услуги.
 8. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА използва услуга „Google Analytics“, посредством която съществува възможност за събиране и съхраняване на данни, свързани с Ползвателя и използването на Интернет сайта. Иползването на услугата е анонимно, като „Google Analytics“ ползва IP адреса на Ползвателя.

 

ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ (COOKIES)

 

 1. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Интернет сайта, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги.
 2. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо.
 3. В тези случаи МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Ползвателите.
 4. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА си запазва правото да променя Общите условия, без предварително уведомление до Ползвателите. Новите Общи условия се публикуват на Интернет сайта.
 5. Измененията на Общите условия влизат в сила за Ползвателите, от момента на публикуването им в Интернет сайта и са задължителни за всички Ползватели. Възможно е някои промени да имат обратно действие.
 6. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА няма задължение да уведомява Ползвателя за промяната в Общите условия, освен да ги публикува на сайта на Интернет сайта. Ползвателят носи отговорност да се запознае с измененията в общите условия.

 

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

 

 1. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не носи отговорност за каквато и да било неизпълнение на задължения, вследствие на непреодолима сила или форсмажорни обстоятелства.
 2. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не носи отговорност за пропуснати ползи, причинени вреди, разходи или други отговорности към Ползвателите или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Ползвателя или друго лице.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

 1. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Интернет сайта, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА.
 2. Всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в Интернет сайта и респективно на електронната поща и адреса за контакт на Ползвателя, посочени от него при кореспонденцията.
 3. Ползвателят дава изричното си съгласие МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА да ползва всички технически средства за комуникация с Ползвателя, за които Ползвателят е посочил координати за връзка. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Ползвателя не задължава МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА да осъществи контакт с Ползвателя.
 4. Недействителността на отделни текстове от тези Общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.
 5. Във връзка с всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага българското законодателство. Всички спорове, свързани с услугите, предоставяни чрез Интернет сайта, се разрешават от компетентния български съд.

Имате нужда от повече информация?

При необходимост от информация относно бъдещи клинични проучвания или при запитване за изследване, за което не откривате информация, можете да се свържете с нас още днес.